PLEZIER IN MUZIEK

Privacy Policy

Privacyverklaring Plezier in Muziek

 

1. Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plezier in Muziek verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.Indien je lid wordt van Plezier in Muziek, een donatie doet, sponsort of je aanmeldt als vrijwilliger/deelnemer of om een andere reden persoonsgegevens aan de Plezier in Muziek verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

2. Waarvoor gebruikt Plezier in Muziek persoonsgegevens?

  1. Persoonsgegevens worden door Plezier in Muziek verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
   • Administratie doelen;
   • Informatieverstrekking in verband met activiteiten en/of uitnodigingen;
  2. Daarvoor kan Plezier in Muziek van u de volgende persoonsgegevens vragen:
   • Voornaam;
   • Tussenvoegsel;
   • Achternaam;
   • Adres;
   • Woonplaats;
   • Telefoonnummer;
   • E-mailadres;
   • Geslacht;
   • Geboortedatum;
   • Bankgegevens.
  3. Plezier in Muziek verwerkt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
   • Je naam en adres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
   • Je naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van Plezier in Muziek.
   • Je bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld of donateursgeld te kunnen verwerken.

3. Bewaartermijnen

Plezier in Muziek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Plezier in Muziek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving voor maximaal 5 jaar na afloop van de betreffende termijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Verstrekking aan derden

Gegevens aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Dit zou kunnen in de onderhavige gevallen:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • het verzorgen van een jaarlijkse ledenopgave aan het KNMO/MBGF;
 • de aanvraag van onderscheidingen voor jubilea bij MBGF.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien ons hier schriftelijk toestemming voor wordt gegeven.

5. Beveiligingsmaatregelen

Plezier in Muziek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via secretaris@pim21.nl.

6. Publicatie van beeldmateriaal

Plezier in Muziek plaatst op haar website en in regionale dagbladen regelmatig foto’s en/of video’s van haar evenementen. Hierop zijn diverse leden en/of bezoekers van Plezier in Muziek te zien. Indien je niet akkoord gaat met publicatie van dit materiaal, vernemen wij dit graag. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.

7. Inzage/wijzigen persoonsgegevens

Via secretaris@pim21.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Plezier in Muziek zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen vier weken na ontvangst hierover informeren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Plezier in Muziek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via secretaris@pim21.nl

9. Vragen, klachten en contact

Indien je vragen of klachten hebt over de wijze waarop Plezier in Muziek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via secretaris@pim21.nl. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via secretaris@pim21.nl.

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.